install.exe/Prototype – Ubuntu Wiki

install.exe/Prototype – Ubuntu WikiThis looks cool, I need to get around to installing this.